Yaya Tr??ng Nhi

Tên khác:

Ngày sinh:
12/2

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Tr??ng Nhi s? h?u m?t g??ng m?t xinh ??p, ???c ví nh? búp bê. Cô ?i di?n t? n?m 17 tu?i, làm ng??i m?u cho Nhà v?n hóa Thanh niên ? Tp. Buôn Mê Thu?t và b?t ??u ?óng phim n?m 18 tu?i. Duyên ??n v?i ?i?n ?nh c?a cô r?t tình c?. Cô nh?n ???c l?i m?i c?a 1 phó ??o di?n trên blog 360 ?i casting phim Cô Nàng B?t ??c D?. Dù không ???c ch?n nh?ng cô v?n ti?p t?c casting cho d? án Tam nam v?n phú. T? ?ó, con ???ng ngh? thu?t b?t ??u. M?i ?ây cô tham gia b? phim Nhà có 5 nàng Tiên cùng v?i Hoài Linh,Vi?t H??ng,Ph??ng Thanh,Chí Tài,Hoàng S?n, Thanh B?ch, ca s? Phi Nhung, Ngân Khánh Miu Lê, Minh Th?o và B?o Anh The Voice. B? phim v?a ra m?t c?ng ?ang nh?n ???c s? chú ý c?a công chúng. Cô c?ng tham gia các b? phim Truy tìm kho báu, Tam Nam V?n Phú, Nh?ng Bông H?ng Xanh, Café ??ng, Tía ?i V? ?n T?t... Khi ???c h?i v? nhân v?t mình thích nh?t khi ???c giao vai di?n, cô l?a ch?n nhân v?t H??ng trong Tam Nam V?n Phú. Tr??ng Nhi v?a làm di?n viên v?a là ng??i m?u, cô còn l?n sân c? sang l?nh v?c ca hát. Tr??ng Nhi l?y ngh? danh ?i ?óng phim và ?i hát sau này là Yaya Tr??ng Nhi. Trong n?m 2013 Yaya s? b?t ??u kh?i ??ng d? án ca hát c?a mình. Vì ni?m ?am mê l?n nh?t là ngh? thu?t nên cô quy?t ??nh t?m hoãn vi?c h?c ? tr??ng h??ng d?n viên l?i ?? t?p trung hoàn toàn cho s? nghi?p ?i?n ?nh. Tr??ng Nhi t?ng mu?n tr? thành ng??i m?u bikini chuyên nghi?p. B?i v? ??p hình th? là m?t l?i th? v?i cô gái 9X này. Cô còn ???c ?ánh giá là hot girl ?ang trên ?à chi?m l?y ngôi v? n? hoàng bikini. Nhi?u ng??i còn g?i Tr??ng Nhi là “Lee Hyori c?a Vi?t Nam”.G?n ?ây, cô b? ??n th?i h?n hò cùng L??ng B?ng Quang.

Một số phim đã tham gia