Vu Th?a Hu?

Tên khác:
Yu Cheng Hui

Ngày sinh:
16/8/1940

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:
178 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Xu?t thân t? S?n ?ông - n?i nhân dân yêu chu?ng võ thu?t, 19 tu?i - Vu Th?a Hu? ?ã giành ???c ch?c vô ??ch võ thu?t toàn n?ng t? ch?c t?i Thanh ??o. Ông là nhà lý lu?n v? võ thu?t tr? danh c?a TQ, ?ã vi?t sách nghiên c?u v? "Song th? ki?m" và "Ng? si ?ao" cùng các b? sách khác v? võ thu?t . V?n võ toàn tài, ông ???c ?ánh giá là 1 trong nh?ng b?c kì tài võ h?c TQ. Khi ?ang quay b? phim Thi?u Lâm T?, ông ?ang làm vi?c t?i x??ng s?n xu?t gi?y ? S?n ?ông. T? quán quân võ thu?t Thanh ??o ??n công nhân, con ???ng c?a Vu Th?a Hu? ko h? b?ng ph?ng.

B?t ??u t?p võ t? n?m 11 tu?i, v?i t? ch?t thông minh c?ng thêm nhi?u n?m kh? luy?n ? c? võ thu?t l?n s? d?ng t?t c? các lo?i binh khí, Vu Th?a Hu? ?ã có ???c võ công toàn di?n. 19 tu?i, ông tham d? ??i h?i võ thu?t Thanh ??o, ?ánh b?i qu?n hùng, ?o?t ch?c vô ??ch r?t ?n t??ng. Thích s? d?ng ki?m, ông còn giành ngôi quán quân Túy ki?m t?i khu v?c ?ông TQ - lúc này Vu Th?a Hu? ?ang là thành viên ??i tuy?n võ thu?t S?n ?ông. Tuy nhiên, ch?n th??ng chân trong t?p luy?n, do ko ???c ch?a tr? k?p th?i ?ã khi?n 1 chân c?a ông g?n nh? tê li?t hoàn toàn. Do ch?n th??ng, ông ?ã ph?i ròi ??i S?n ??ng ?? vào làm ? nhà máy gi?y h?n 10 n?m. Tuy nhiên ngoài gi? hành chính, ông v?n t?p luy?n, nghiên c?u võ thu?t, ??c sách, tìm th?y d?y, càng ngày, võ thu?t c?a ông ngày càng tinh vi. D?n d?n, chân c?a ông h?i ph?c tr? l?i

Vu Th?a Hu? ?i sâu vào nghiên c?u Song th? ki?m (t?c là ???ng lang ki?m - võ b? ng?a) Vào bu?i sáng s?m 19/5/1975 ??y m?a gió, s?m ch?p, ông b?t g?p con b? ng?a chi?n ??u ác li?t v?i các côn trùng khác trong tr?n m?a nh? trút n??c. Cách s? d?ng song ki?m tuy?t v?i cùng ?n t??ng v?i cách di chuy?n linh ho?t ?? chi?n th?ng c?a con b? ng?a ?ã thôi thúc ông hoàn thành cu?n sách v? Song th? ki?m

Sau ?ó, khi T? nhân bang b? ?ánh b?i, Vu Th?a Hu? ???c m?i làm HLV ??i tuy?n võ thu?t Ninh H? cùng v?i T??ng H?ng Nh?n. Vì v?y, Ninh H? nhanh chóng tr? thành ??i tuy?n m?nh v?i nh?ng ti?n b? v??t b?c trong các cu?c thi võ thu?t toàn qu?c. Th?i gian này ông t?ng k?t lý lu?n v? Song th? ki?m, khi?n nó tr? thành ki?m pháp ???c ?a chu?ng, luy?n t?p t?i hàng tr?m lò luy?n võ. Ông còn ?? ra "H?u th? ki?m - 20 Lu?t"

Vu Th?a Hu? r?t chú tr?ng ??n lý thuy?t c? khí, ông vi?t cu?n V? thu?t ?ích thân pháp, ?? xu?t nh?ng ?i?m tr?ng y?u trong thân pháp c?a ng??i luy?n võ. Tuy nhiên ?? ??t ???c 1 thân pháp t?t nh?t mà v?n s? d?ng ???c toàn b? s?c m?nh c?a mình là 1 k? thu?t r?t khó. Vì v?y ông t?ng h?p thêm 4 ?i?u quan tr?ng ?? ??t ???c thân pháp t?t là c??ng nhu hài hòa, hô h?p t? nhiên, khí tr?m ?an ?i?n, gi? ch?c 2 chânTông h?p nh?ng tinh hoa võ thu?t c? truy?n và nh?ng h?c thuy?t võ thu?t hi?n ??i, Vu Th?a Hu? ?ã góp ph?n ??a võ thu?t TQ lên 1 t?m cao h?n