Tr??ng Tri?u Huy

Tên khác:
Eddie Cheung

Ngày sinh:
4/2/1963

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
H?ng Kông

Chiều cao:
177 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Tr??ng Tri?u Huy là nam di?n viên H?ng Kông ??n t? Qu?ng ?ông. Anh là nam ngh? s? k? c?u t?t nghi?p khóa hu?n luy?n ngh? s? th? 11 c?a TVB, và b?t ??u s? nghi?p cùng th?i v?i L??ng Tri?u V?, Ngô Tr?n V? và Lý T? Hùng.

Tr??ng Tri?u Huy b?t ??u s? nghi?p di?n xu?t c?a mình v?i các vai di?n nh?. Sau ?ó, anh ?ã tham gia vai di?n con trai th? c?a dì Tôn trong sê-ri phim hài Hong Kong 82. Tr??ng Tri?u Huy cu?i cùng c?ng có vai chính trong sê-ri phim Siblings Of Vice And Virtue n?m 1986. Anh tham gia r?t nhi?u các b? phim truy?n hình c?ng nh? v?i vai trò khách m?i trong các phim ?i?n ?nh.

N?m 2002, sau khi tham gia ?óng phim Lofty Water Verdant Bow, anh quy?t ??nh m? r?ng s? nghi?p di?n xu?t c?a mình lên màn ?nh r?ng. V?i k? n?ng di?n xu?t và cá tính riêng c?a mình, Tr??ng Tri?u Huy ?ã tr? thành m?t s? l?a ch?n sáng giá cho các ??o di?n, anh xu?t hi?n trong r?t nhi?u phim c?a ??o di?n ?? K? Phong nh? Running on Kama, Breaking News, Election, Election 2, Exiled, Murderer, Bruce Lee, My Brother, The Detective 2, Life without Principle...