Tr??ng Qu?nh Anh

Tên khác:
??ng Tr??ng Qu?nh Anh

Ngày sinh:
12/1/1989

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Tr??ng Qu?nh Anh (tên khai sinh: ??ng Tr??ng Qu?nh Anh; sinh ngày 12 tháng 1 n?m 1989 t?i Nha Trang, Khánh Hòa, Vi?t Nam[2]) là ca s?, di?n viên ?i?n ?nh ng??i Vi?t Nam.

Một số phim đã tham gia