Tr??ng ?ình

Tên khác:
Zhang Shu Qi

Ngày sinh:
20/6/1970

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Tr??c khi ?óng phim ? ?ài Loan, cô là ng??i m?u qu?ng cáo cho nhi?u th??ng hi?u khác nhau. Tr??ng ?ình t?ng tham gia trong các t?p phim Bao Thanh Thiên nh?ng di?n xu?t khá m? nh?t. N?m 1998 vai Uông T? L??ng trong b? phim "Hoa h??ng d??ng" ??a tên tu?i Tr??ng Ðình n?i b?t ? Ðài Loan. Vai di?n Thiên Thiên trong phim "Tr?m Long tráo Ph?ng" là m?t vai di?n thành công, giúp tên tu?i Tr??ng ?ình ???c bi?t t?i nhi?u ? Trung Qu?c ??i l?c.

Tr??ng ?ình k?t hôn v?i Lâm Tho?i D??ng vào tháng 6/2007