Tr??ng M?n

Tên khác:

Ngày sinh:
7/2/1967

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
H?ng Kông

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Tr??ng M?n là m?t n? di?n viên c?a ?i?n ?nh H?ng Kông. Tr??ng M?n ???c bi?t t?i nhi?u nh?t qua các b? phim mà cô ?óng c?p cùng Châu Tinh Trì nh? ?? thánh, Tân Tinh võ môn 1991 hay Tr??ng h?c Uy Long. Sau khi tham gia s?n xu?t hai b? phim không thành công vào n?m 1995, Tr??ng M?n ?ã rút kh?i làng ?i?n ?nh ?? t?p trung vào các công vi?c kinh doanh khác.