Tr?n M?n Chi

Tên khác:
Sharon Chan

Ngày sinh:
17/1/1979

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
H?ng Kông

Chiều cao:
174 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Sharon là m?t di?n viên, ca s? Hongkong, và ?ã kí h?p ??ng v?i TVB. Gi?c m? c?a cô ?y là tr? thành 1 ca s?, nh?ng trong th?i gian làm ng??i m?u, ngh? nghi?p di?n viên ?ã ??n v?i cô ?y. Tuy nhiên, cô ?y c?ng ?ã thu âm 1 bài hát trong CD Lady In Red, và c?ng ???c ?? cao. Bài hát có tên là "Love Steps", c?ng là bài hát m? ??u trong b? film truy?n hình "Ngôi nhà m?t ng?t" c?a TVBSharon c?ng ?ã ??n Canada (Vancouver, Toronto và Calgary) vào n?m 2006 cùng v?i các di?n viên khác c?a TVB là Raymond Tào V?nh Liêm, Melissa Ngô M? H?nh, và Sunny Tr?n C?m H?ng trong m?t tour bi?u di?n c?a TVB

Một số phim đã tham gia