T?ng Thanh Hà

Tên khác:
T?ng Th? Thanh Hà

Ngày sinh:
24/10/1986

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Cô tên ??y ?? là T?ng Th? Thanh Hà, sinh ngày 24 tháng 10 n?m 1986 t?i Gò Công, Ti?n Giang trong m?t gia ?ình g?c Hoa [2]. Khi cô ?ang h?c l?p 6, gia ?ình g?p th?t b?i trong làm ?n ph?i bán nhà ?? tr? n?, m? c?a cô bu?c ph?i thay th? cha trong vai trò tr? c?t gia ?ình và cô ph?i theo ph? m? ki?m s?ng. Khi ???c 11 tu?i, Hà luôn ph?i th?c d?y t? s?m ?? ph? m? mình làm c?m và giao cho khách hàng; nh?ng c?ng trong th?i gian này, m? c?a Thanh Hà gi?i thi?u cô vào con ???ng ngh? thu?t b?ng cách ??a cô vào h?c k?ch ngh? ? Idecaf vào m?i t?i.

Khi cô ???c 16 tu?i, cô ???c ??o di?n L?u Tr?ng Ninh m?i ?óng vai Trang trong phim D?c tình[4]. Tuy vai di?n này ???c ?ánh giá là không n?i b?t l?m nh?ng t? ?ó, Thanh Hà ?ã ???c gi?i ngh? thu?t chú ý. Sau phim D?c tình, cô ???c m?i ?óng ti?p vai M?ng C?m trong phim Hàn M?c T?, và vai di?n này ?ã ???c coi là m?t thành công. R?i sau ?ó cô ?óng ti?p phim H??ng phù sa v?i vai Út Nh? và m?t lo?t qu?ng cáo khác. V?i nh?ng thành công nh?t ??nh trong s? nghi?p c?a mình, cô ???c trao gi?i N? di?n viên ???c yêu thích nh?t c?a HTV n?m 2006; sau ?ó Thanh Hà ??t ng?t ?i sang Singapore du h?c Cao ??ng ngành Qu?n lý khách s?n[4] khi cô ?ang tr? nên n?i ti?ng ? c? màn ?nh nh? l?n sân kh?u[8]. ??n n?m 2007, cô tr? v? Vi?t Nam và ???c ch?n vào ?óng vai Di?m Trúc trong phim truy?n hình B?ng d?ng mu?n khóc. ??n n?m 2008 cô ???c ti?p t?c ???c m?i vào ?óng phim ??p t?ng centimét. Cu?i n?m 2009 ??u 2010, cô ???c ??o di?n Nguy?n Phan Quang Bình m?i tham gia phim Cánh ??ng b?t t?n chuy?n th? t? ti?u thuy?t cùng tên c?a n? v?n s? sinh n?m 1976 Nguy?n Ng?c T? Sau ?ó cô ???c m?i tham gia b? phim M? Nhân K? n?m 2013 kh?i chi?u t?i r?p

Một số phim đã tham gia