T?ng Chí V?

Tên khác:
Eric Tsang Chi-wai

Ngày sinh:
14/4/1953

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

T?ng Chí V? là m?t di?n viên H?ng Kông và là ng??i d?n ch??ng trình c?a ?ài TVB H?ng Kông