Th?nh Quân

Tên khác:
Th?nh Quân

Ngày sinh:
1990

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
H?ng Kông

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Sinh n?m 1990, Th?nh Quân là n? di?n viên tr? c?a Trung Qu?c. Sau khi t?t nghi?p h? di?n xu?t c?a H?c vi?n ?i?n ?nh B?c Kinh, cô ??u quân cho công ty ?i?n ?nh và truy?n hình Thiên Mã. Tr??c Baby Blues, cô ???c bi?t ??n v?i vai n? ti?p viên hàng không Di?p V? trong b? phim truy?n hình ?ãi Giá Th?p Niên (M??i n?m ch? g?).

Một số phim đã tham gia