Takeshi Kaneshiro

Tên khác:
Takeshi Kaneshiro

Ngày sinh:
11/10/1973

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Nh?t B?n

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Kaneshiro Takeshi là m?t di?n viên, ca s? n?i ti?ng qu?c t?ch Nh?t B?n, ng??i Nh?t lai ?ài Loan. Anh sinh ngày 11 tháng 10 n?m 1973 t?i Nh?t B?n. Cha ng??i Nh?t và m? là ng??i ?ài Loan.