T? ?ình Phong

Tên khác:
Nicholas Tse

Ngày sinh:
29/8/1980

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
H?ng Kông

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

T? ?ình Phong (ti?ng Hoa: ???, ti?ng Anh: Nicholas Tse) là ca s?, di?n viên, nh?c s?, ??o di?n... c?a H?ng Kông, qu?c t?ch Canada. T? ?ình Phong sinh ngày 29 tháng 8 n?m 1980 trong m?t gia ?ình ngh? thu?t danh ti?ng t?i H?ng Kông, cha là di?n viên n?i ti?ng nh?t c?a th?p niên 60 - Patrick T? Hi?n, m? là ??i m? nhân H?ng Kông c?a th?p niên 70 - Diborah ??ch Bá L?p. T? ?ình Phong là m?t thành viên c?a T?p ?oàn Anh Hoàng (Emperor Entertainment Group). Anh còn là t?ng giám ??c c?a t?p ?oàn Post Production Office Group. Anh thông th?o ti?ng Anh, ti?ng Ph? thông, ti?ng Qu?ng ?ông, và bi?t m?t chút ti?ng Nh?t