Son Ye Jin

Tên khác:
Son Ye-jin

Ngày sinh:
11/1/1982

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Hàn Qu?c

Chiều cao:
165 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Son Ye-jin là 1 n? di?n viên ng??i Hàn Qu?c. Son Ye-jin ?ã có trong s? nghi?p c?a mình cho ??n nay r?t nhi?u vai di?n khác nhau. Cô n?i ti?ng không ch? t?i Hàn Qu?c mà ? c? các qu?c gia Châu Á khác. Cô xu?t hi?n l?n ??u v?i m?t vai ph? trong phim c?a ??o di?n Park Ki-hyung là Secret Tears vào n?m 2000. và sau ?ó ti?p t?c d?n ??u trong các phim truy?n hình nh? Delicious Proposal (L?i c?u hôn ng?t ngào), Sunhee Jinhee, và Daemang: Great Ambition. M?t trong nh?ng vai di?n ?n t??ng c?a cô là ?óng trong phim ?i?n ?nh Chihwaseon c?a ??o di?n Im Kwon-taek. ???c chi?u t?i Cannes và mang v? gi?i ??o di?n xu?t s?c nh?t vào n?m 2002.

Một số phim đã tham gia