Noona Nuengthida Sophon

Tên khác:
Noona Nuengthida Sophon

Ngày sinh:
8/5/1992

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Noona Nuengthida Sophon (nickname Noona), sinh ngày 8/5/1992 hi?n ?ang là ca s?, di?n viên r?t có ti?m n?m t?i Thái. ??t cháy phòng vé d?c kh?p Thái Lan, “Hello Stranger” v?i s? góp m?t c?a cô ?ã tr? thành phim n?i ??a ??t doanh thu cao nh?t n?m 2010. N?i ti?ng ?m ?m ch? sau m?t ?êm, Noona ph? sóng kh?p hang cùng ngõ h?m b?ng qu?ng cáo và bìa t?p chí.Vài tháng sau, Noona ?m luôn t??ng vàng N? di?n viên chính xu?t s?c nh?t c?a gi?i th??ng ?i?n ?nh danh giá Thiên Nga Vàng (gi?i Oscar Thái Lan) l?n th? 20, ?ánh b?t hàng lo?t ?àn ch?. Trên sân kh?u nh?n t??ng vàng, Noona “hi?n nguyên hình” v?n là cô gái non n?t khi khóc n?c n?, không ki?m ch? ???c c?m xúc mà cám ?n lo?n x?.

Một số phim đã tham gia