Ninh D??ng Lan Ng?c

Tên khác:
Ninh D??ng Lan Ng?c

Ngày sinh:
4/4

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Lan Ng?c, tên ??y ?? Ninh D??ng Lan Ng?c, n?m nay 20 tu?i ?ang là sinh viên n?m cu?i Tr??ng ?H Sân kh?u ?i?n ?nh TP.HCM, s?ng cùng cha m?, ch? gái và em trai ? TP.HCM. Lan Ng?c là m?t g??ng m?t m?i, cô ch? m?i xu?t hi?n trong m?t ?o?n phim qu?ng cáo, clip ca nh?c cho m?t s? ca s? và vai ph? trong các phim truy?n hình Gia ?ình phép thu?t, Ng??i ??p Bình D??ng.Sau vai N??ng trong Cánh ??ng b?t t?n, Lan Ng?c ?ang háo h?c ch? ??i nh?ng k?ch b?n hay, phù h?p ?? ti?p t?c v?i con ???ng ?i?n ?nh. Lan Ng?c chia s? gia ?ình luôn ?ng h? và t?o m?i ?i?u ki?n t?t nh?t cho Ng?c ho?t ??ng ngh? thu?t.

Một số phim đã tham gia