Nh?t Kim Anh

Tên khác:
Phan Kim Huê

Ngày sinh:
15/8/1985

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Nh?t Kim Anh, tên th?t là Phan Kim Huê (sinh ngày 15 tháng 8 n?m 1985) là m?t ca s?, di?n viên ?i?n ?nh, di?n viên k?ch ng??i m?u ?nh, ng??i m?u qu?ng cáo c?a Vi?t Nam và là ?nh H?u ??u tiên c?a Liên hoan Phim Qu?c t? Vi?t Nam l?n nh?t v?i vai C?m trong Long thành c?m gi? ca. Quê g?c c?a cô ? Thanh Hóa, l?y ngh? danh là Nh?t Kim Anh, m?t s? ng??i cho r?ng cô l?y tên ?n theo nam ca s? Nh?t Tinh Anh nh?ng th?c ra không ph?i v?y b?i vì cô ?ã ch?n ngh? danh này tr??c khi nhóm 1088 (có thành viên là ca s? Nh?t Tinh Anh) ra ??i. Trong th?i gian ??u, h?u h?t các ca khúc do cô bi?u di?n ??u do nh?c s? B?ng C??ng sáng tác.

Nh?t Kim Anh b?t ??u tham gia các ho?t ??ng âm nh?c t? n?m 16 tu?i. S? nghi?p c?a cô b??c ??u ?ã có nh?ng thành công nh?t ??nh v?i album ??u tiên Chuy?n tình nàng KA.