Nh?t C??ng

Tên khác:
Võ Nh?t C??ng

Ngày sinh:
10/9/1965

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Nh?t C??ng (sinh 1965) là m?t di?n viên hài k?ch, ?i?n ?nh và tác gi?, ??o di?n sân kh?u, ?i?n ?nh danh ti?ng t?i Vi?t Nam.

Anh tên th?t Võ Nh?t C??ng sinh 1965, quê ? Nha Trang, Khánh Hòa, sinh ra trong gia ?ình không ai theo ngh? thu?t, cha m? s?ng b?ng ngh? buôn bán. Anh có s? thích ngh? thu?t t? nh? và ???c gia ?ình ?ng h? cho ?i h?c k?ch. Nh?t C??ng mê Charlie Chaplin và ?ã ??ng ký l?p k?ch câm ? Nhà V?n hóa Thi?u nhi t?nh Khánh Hòa do ?ó anh có n?ng khi?u v?i môn k?ch câm và ngh? thu?t t? nh?

N?m 1984, khi h?c xong trung h?c, anh thi vào Tr??ng ??i h?c Sân kh?u ?i?n ?nh tphcm vì mu?n "ngh? nghi?p c?a mình có n?n t?ng v?ng ch?c v? các k? n?ng bi?u di?n trên sân kh?u thì ph?i ?i h?c m?t tr??ng chuyên nghi?p nào ?ó". Anh t?t nghi?p n?m 1988 và b?t ??u ?i di?n chính th?c ??n nay ???c 26 n?m.