Nhã Ph??ng

Tên khác:
Tr?n Th? Nhã Ph??ng

Ngày sinh:
1990

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

N? di?n viên Nhã Ph??ng tên th?t là Tr?n Th? Nhã Ph??ng, sinh n?m 1990, quê ? ??k L?k. Theo h?c di?n xu?t t?i tr??ng ??i h?c sân kh?u ?i?n ?nh TP HCM, Nhã Ph??ng tuy còn tr? nh?ng ?ã có ??n h?n 4 n?m làm ngh? và ???c khán gi? bi?t ??n qua m?t lo?t phim truy?n hình: Nh?ng thiên th?n áo tr?ng, Hoa tr?ng, Tr??ng n?i trú, Cô nàng n?ng cân, H?nh phúc v?n quanh ?ây, Gia ?ình s? ??, 30 ngày làm cha, N?i tình yêu ? l?i, L?c m?t linh h?n....

Nh?ng có th? nói chính vai cô bé bán bánh tráng tr?n trong phim ng?n Xin l?i, anh ch? là th?ng bán bánh giò trong n?m 2013 ?ã giúp Nhã Ph??ng ??n g?n h?n v?i công chúng và b?t ??u có ???c nh?ng b??c ti?n m?i, dù ?ây là vai di?n không thù lao, không chi?u r?p… Xin l?i anh ch? là th?ng bán bánh giò ch? là m?t tác ph?m t?t nghi?p c?a sinh viên tr??ng ??i h?c Sân kh?u ?i?n ?nh TP HCM nh?ng phim ng?n này l?i gây s?t trong gi?i tr? và ???c gi?i chuyên môn khen ng?i.