Mong các bạn thông cảm, hiện tại Server phim bộ đang trục trặc, Team đang cố gắng sửa lỗi tất cả các phim bộ. Server phim GTM, SS GDS vẫn hoạt động bình thường.

Loading...

Ngô Ng?n T?

Tên khác:
Daniel Wu

Ngày sinh:
30/9/1974

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
M?

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Ngô Ng?n T? là m?t di?n viên ?i?n ?nh, ??o di?n, kiêm nhà s?n xu?t phim ng??i M? g?c Hoa c?a ?i?n ?nh H?ng Kông. Kh?i nghi?p t? n?m 1998, tính ??n nay anh ?ã ?óng h?n 40 phim. Ngô t?ng ???c m?nh danh là "L?u ??c Hoa tr?," Anh n?i ti?ng là di?n viên hàng ??u c?a n?n công nghi?p ?i?n ?nh Hoa ng? v?i kh? n?ng di?n xu?t ?a d?ng và ??c bi?t.