Hiện tại Server SS, GTM đang Fix, cảm phiền các bạn cài Addon: Watch movies faster để Play mượt hơn hoặc có thể chuyển sang Server GDS, GTH, GTS, GT khác nếu có.

Loading...

Ngô Ng?n T?

Tên khác:
Daniel Wu

Ngày sinh:
30/9/1974

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
M?

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Ngô Ng?n T? là m?t di?n viên ?i?n ?nh, ??o di?n, kiêm nhà s?n xu?t phim ng??i M? g?c Hoa c?a ?i?n ?nh H?ng Kông. Kh?i nghi?p t? n?m 1998, tính ??n nay anh ?ã ?óng h?n 40 phim. Ngô t?ng ???c m?nh danh là "L?u ??c Hoa tr?," Anh n?i ti?ng là di?n viên hàng ??u c?a n?n công nghi?p ?i?n ?nh Hoa ng? v?i kh? n?ng di?n xu?t ?a d?ng và ??c bi?t.