Ng?c Di?p

Tên khác:
?inh Ng?c Di?p

Ngày sinh:
11/10/1984

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Ng?c Di?p, tên th?t ?inh Ng?c Di?p (sinh 11 tháng 10 n?m 1984) là m?t ng??i m?u, di?n viên, nhà báo, nhà t?o m?u, biên t?p viên và d?n ch??ng trình ng??i Vi?t Nam. Cô l?n ??u tiên ???c bi?t ??n v?i t? cách là tác gi? c?a phóng s? sáu k? mang tên "Th? gi?i Ng??i m?u" khi còn là th?c t?p viên t?i tòa so?n Tu?i Tr?. Dù nêu lên nh?ng v?n ?? gay g?t c?a gi?i ng??i m?u trong bài vi?t trên, nh?ng cô sau ?ó ?ã xu?t hi?n v?i vai trò này kiêm d?n ch??ng trình cho Th?i Trang và Cu?c s?ng c?a kênh HTV7. ??ng th?i, giành ???c danh hi?u "Hoa khôi Tây ?ô" n?m 2004 và Gi?i th??ng Ng??i m?u Vi?t Nam n?m 2006 cho h?ng m?c "Ng??i m?u ???c yêu thích trong n?m".Sau nh?ng thành công trong s? nghi?p th?i trang, cô ?ã nh?n ???c vai chính trong hai b? phim truy?n hình g?m Anh ch? có mình em (2006) c?a hãng Lasta và Hoa Dã Qu? (2007) c?a hãng M&T Pictures. Dù v?y, hai b? phim này ??u nh?n ???c nh?ng ?ánh giá tiêu c?c t? phía các nhà phê bình truy?n hình v? ph?n n?i dung c?ng nh? ph?n trình di?n khá "non n?t" c?a cô. Cho ??n n?m 2008, cô ?ã ti?p t?c th? vai An trong M?a Thu? Tinh, c?ng thu?c hãng M&T Pictures và nh?n ???c h?u h?t nh?ng ?ánh giá tích c?c, nhi?u nhà phê bình ?ã khen ng?i ph?n di?n xu?t c?a Ng?c Di?p và cho r?ng "kh? n?ng di?n xu?t c?a cô ?ang t?t lên theo t?ng phim." N?m 2009, cô ?ã b?t tay vào th?c hi?n b? phim truy?n hình hài k?ch tình hu?ng mang tên, Áo c??i Thiên ???ng, thu?c hãng phim Thiên Ngân và ???c trình chi?u trên kênh HTV9. Dù không gây ???c ti?ng vang l?n nh?ng nh?ng nhà phê bình cho r?ng Ng?c Di?p ?ã "ch?ng ch?c" h?n r?t nhi?u so v?i nh?ng b? phim tr??c.Ngoài s? nghi?p truy?n hình, cô còn tham gia vào ngành ?i?n ?nh v?i b? phim ?o?t gi?i Khuy?n khích Cánh Di?u Vàng 2008, Chuy?n tình xa x? (2008). ??n n?m 2011, cô ?ã tham gia t?ng c?ng b?n phim ?i?n ?nh g?m: Bóng ma h?c ???ng, Cô dâu ??i chi?n, L?nh xóa s? và Gi?a hai th? gi?i. Trong ?ó, hai b? phim ??u ???c ch?n ?? phát hành vào d?p T?t 2011; Gi?a hai th? gi?i là b? phim kinh d? th? hai mà Ng?c Di?p tham gia sau Bóng ma H?c ???ng và ??n nay ?ã ??t t?ng c?ng 6,5 t? ??ng sau 10 ngày trình chi?u; còn L?nh xóa s? ???c trình chi?u vào tháng T? n?m 2011 và nh?n ???c nh?ng ý ki?n trái chi?u gay g?t c?a các nhà phê bình Vi?t Nam.