Minh H?ng

Tên khác:
Lê Ng?c Minh H?ng

Ngày sinh:
22/6/1987

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
M?

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Minh H?ng là m?t ca s? kiêm di?n viên ?i?n ?nh n?i ti?ng Vi?t Nam. Cô b??c chân vào l?nh v?c ngh? thu?t t? n?m 16 tu?i v?i vai trò là ca s? hát nhóm, và tham gia di?n xu?t trong m?t vài b? phim truy?n hình nh?ng không t?o ???c nhi?u d?u ?n. ??n n?m 2007, sau thành công c?a b? phim G?i gi?c m? v?, tên tu?i c?a Minh H?ng b?t ??u ???c nhi?u khán gi? chú ý và yêu thích . V?i thành công liên ti?p c?a nh?ng d? án âm nh?c l?n phim ?nh sau này, cô t?ng ???c coi là m?t trong nh?ng g??ng m?t tri?n v?ng nh?t c?a làng gi?i trí Vi?t Nam vào th?i ?i?m ?ó.

N?m 2009 và 2011, Minh H?ng ???c b?u ch?n là "N? di?n viên chính ???c yêu thích trong n?m" c?a HTV Awards. Hi?n cô ?ã phát hành m?t album ca nh?c, ??ng th?i c?ng là g??ng m?t ??i di?n cho m?t s? s?n ph?m c?a hãng Hanco Food, Casio và công ty Cyberworld, m?t công ty chuyên v? game.

N?m 2011, cô chính th?c tách kh?i công ty Thiên Thi, tr? thành ca s? ??c l?p.