Milla Jovovich

Tên khác:
Milla Natashã Jovovich

Ngày sinh:
17/12/1975

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Ukraine

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Milla Jovovich tên ??y ?? là Milla Natashã Jovovich là m?t n? ng??i m?u, di?n viên, ca s?, nh?c s? và là nhà thi?t k? th?i trang ng??i Ukraina. Cô ?ã xu?t hi?n trong r?t nhi?u nh?ng b? phim khoa h?c vi?n t??ng và ch? ?? hành ??ng.