Mario Maurer

Tên khác:
Mario Maurer

Ngày sinh:
4/4/1988

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Thái Lan

Chiều cao:
180 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Mario Maurer (ti?ng Thái: ??????? ???????), sinh ngày 4 tháng 12 n?m 1988, là nam di?n viên và ng??i m?u Thái Lan. Anh ???c bi?t nhi?u nh?t qua vai chính trong phim Rak Hang Siam (The Love of Siam). Anh còn là thành viên trong nhóm có tên g?i 4+1 Channel 3 Superstar v?i Nadech Kugimiya, Prin Suparat, Pakorn Chatborirak, và Phupoom Phongpanu.Mario Maurer ???c sinh ra t?i B?nh vi?n C? ??c giáo Bangkok ? Bangkok, Thái Lan. Mario mang hai dòng máu ??c, Hoa và Thái Lan. Cha anh ch?n m?t cái tên Ý cho anh vì ông có ni?m ?am mê v?i các dòng xe môtô c?a Ý.Khi Mario l?n lên, cha m? anh ?ã là ch? s? h?u vài tr?m x?ng. Sau ?ó thành l?p công ty t?i t?nh Nakhon Nayok chuyên s?n xu?t và xu?t kh?u s?n ph?m l?n kh? mùi t?i các qu?c gia nh? ??c và Pháp. Maurer còn có m?t anh trai h?n mình 5 tu?i, sinh ra t?i ??c.Mario theo h?c Tr??ng Công giáo St. Dominic ? Bangkok và hi?n là sinh viên c?a ??i h?c Ramkhamhaeng, chuyên ngành Ngh? thu?t Truy?n thông.N?m 16 tu?i, Maurer tr? thành m?t ng??i m?u trong các qu?ng cáo, hình ?nh, và video âm nh?c.N?m 2007, anh ?óng phim ?i?n ?nh l?n ??u tiên trong vai Tong trong phim Rak Hang Siam c?a ??o di?n Chukiat Sakweerakul. Qu?ng cáo phim không nh?n m?nh khía c?nh ??ng tính c?a b? phim, nh?ng ???c các nhà phê bình ?ón nh?n n?ng nhi?t. Maurer ?ã ???c ?? c? gi?i Di?n viên nam ph? xu?t s?c nh?t cho vai này t?i Gi?i ?i?n ?nh Châu Á nh?ng không th?ng. Anh th?ng gi?i Di?n viên xu?t s?c nh?t t?i Gi?i ?i?n ?nh Thái Starpics và c?ng ???c ?? c? t?i Gi?i H?i ??ng Nhà phê bình Bangkok và Gi?i Star Entertainment.??o di?n Bhandit Rittakol c?ng ?ã m?i anh ?óng trong phim Boonchu 9, nh?ng anh b? b?n v?i nh?ng ho?t ??ng khác.Anh tham gia trong phim c?a Chatchai Naksuriya, Friendship n?m 2008. Anh vào vai m?t h?c sinh l?p 12 vào n?m 1983 ??i di?n v?i Apinya Sakuljaroensuk. Sau ?ó, anh s? ?óng trong phim Roommate c?a ??o di?n Piti Jaturapat, ???c chuy?n th? t? phim M? n?m 1994 tên là Threesome c?a Andrew Fleming.