Maria Ozawa

Tên khác:

Ngày sinh:
8/1/1986

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Nh?t B?n

Chiều cao:
162 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Ti?u s?
Maria Ozawa sinh ra t?i Hokkaid?, Nh?t B?n. M? cô là ng??i Nh?t và b? là ng??i Canada. Cô theo h?c t?i Tr??ng Qu?c t? Hokkaido và ???c nh?n xét là có n?ng khi?u v? ti?ng Anh h?n là ti?ng Nh?t. Ozawa ch?i hockey ??u ??n m?i ngày và th??ng ?i hát karaoke sau gi? h?c. Cô th?a nh?n có quan h? tình d?c t? n?m 13 tu?i v?i b?n trai vào ?úng ngày sinh nh?t cô và ?ã th?c hi?n 48 t? th? quan h? t? 1 quy?n sách mà cô có ???c.

N?m 2002, khi v?a tròn 16 tu?i, Ozawa l?n tiên xu?t hi?n trong 1 ?o?n phim qu?ng cáo dài 30 giây cho th??ng hi?u socola DARS cùng v?i 2 thành viên c?a nhóm nh?c KinKi Kids c?a Nh?t B?n. Ozawa ?óng c?nh lén trao socola cho m?t ng??i trong khi ?ang n?m tay ng??i còn l?i.

2005-2007: Kh?i ??u
Ozawa b?t ??u xem nh?ng ??a phim ng??i l?n (AV) t? nh?ng ??a phim cô m??n t? m?t ng??i b?n c?a anh trai. Không gi?ng nh? h?u h?t các n? di?n viên khác ???c tuy?n ch?n, Ozawa ???c b?n c?ng ?óng phim AV gi?i thi?u ??n v?i ngành công nghi?p tình d?c. Cô b?t ??u làm m?u v?i cái tên Miyabi trên trang web khiêu dâm Shirouto-Teien.com vào tháng 6 n?m 2005, v?i vài b? ?nh và 1 phim ng?n khiêu dâm h?ng n?ng gonza ra m?t ? c? ??nh d?ng CD-R và DVD-R.

Sau ?ó cô kí h?p ??ng v?i hãng phim S1 No. 1 Style, chuyên s?n xu?t nh?ng phim AV h?ng n?ng. Vào 7 tháng 10 n?m 2005, cô l?n ??u tiên cho ra m?t phim New Face – Number One Style (??x???? ??????????), ??o di?n b?i Hideto Aki Ozawa nh? l?i r?ng cô ?ã quá h?i h?p khi l?n ??u tiên quay phim AV ??n n?i không dám nhìn vào m?t b?n di?n Arnel Estoesta.

Cu?i n?m 2007, M.Ozawa liên h? v?i hãng Attackers' (??????), m?t AV studio uy tín, ??c thù v?i ?? tài c??ng hi?p khiêu dâm. Vào tháng 6 – 2008, Ozawa l?i m?t l?n n?a ??u quân cho m?t hãng m?i, chuy?n ??n m?t studio nh? h?n m?i thành l?p có tên Ranmaru và ?ã có b? phim ??u tiên v?i hãng vào 19/7/2008. Trong n?m 2008 Ozawa xu?t hi?n khá th??ng xuyên trên các ph??ng ti?n truy?n thông v?i nhi?u nhà phát hành khác nhau, ra tuy?n t?p ??ng tính riêng ??u tiên (Rezu - ??) kèm video (W Cast Premium Lesbian) cho LADYxLADY, m?t hãng con c?a t?p ?oàn ?n ph?m khiêu dâm Soft On Demand. Bên c?nh phim ng??i l?n, Ozawa còn xu?t hi?n trên các phim V-Cinema, t?p trí nh?c d?c và m?t s? phim khiêu g?i. Trên kênh Japanese MTV, và th?m chí c? Yokohama hip hop ?? hát cùng v?i nhóm DS455's trong album ca nh?c video v?i ca khúc "Summer Time in the D.S.C.".

Trong các cu?c ph?ng v?n n?m 2007, Ozawa tr? l?i r?ng cô luôn yêu thích công vi?c mà AV ?em l?i v?i thu nh?p r?t cao, và các b? phim cô tham gia trong ?ó v?i n?i dung không gì c? ngoài vi?c ‘kh?i tình g?i d?c’ d?c v?ng b?n n?ng con ng??i. Ngành công nghi?p gi?i trí khiêu dâm ?ã làm cu?c s?ng c?a cô tr? lên t??i ??p h?n, cô ???c s?ng trong nh?ng khu bi?t th? sang tr?ng (n?i mà ch? dành cho gi?i có thu nh?p cao) v?i ti?n thuê là 1.682$/tháng, và thu nh?p t?i thi?u m?i tháng là 8.000$. Ozawa kh?ng ??nh cô s? ch? ng?ng công vi?c này ch? khi “b? b?t bu?c” ph?i tìm m?t cái gì khác ?? làm.

Có m?t câu h?i l?n khác mà các fan hâm m? c?a cô quan tâm mà ch?a ???c gi?i ?áp là lí do t?i sao Maria v?a r?i b? S1, công ty s?n xu?t phim sex n?i ti?ng nh?t Nh?t B?n, n?i cô có th? ?óng nh?ng video khiêu dâm nh? nhàng (Softcore), không h? v?t v? v?i m?c thù lao cao ?? ti?n thân vào th? lo?i khiêu dâm m?nh (Hardcore) ? m?t công ty khác. ?ã có nhi?u ng??i nói v? v?n ?? này vì khi ?óng Hardcore, ch?c ch?n cô s? v?t v? h?n, trong khi công ty c? th?c s? ?ã t?o cho cô thành công trong m?t th?i gian dài k? t? khi cô b?t ??u ?óng phim... Tuy nhiên t?t c? c?ng ch? là ph?ng ?oán ho?c ??n th?i vì ch?a có tr? l?i tr?c ti?p t? Maria Ozawa...

Gia ?ình
M?t ng??i b?n c?a Ozawa ?ã c? g?ng ng?n c?n cô ngay t? khi b?t ??u làm vi?c trong ngành công nhi?p AV. Gia ?ình c?ng nh? b?n bè c?a Ozawa luôn ph?n ??i gay g?t con ???ng cô l?a ch?n. Khi Ozawa mang ??a phim mình ?óng v? cho gia ?ình trong nhà xem, m?i ng??i ?ã khinh b? và ?u?i Ozawa ra kh?i nhà.

Ngay khi nh?ng t?m hình c?a Ozawa ???c ??ng t?i trên trang web khiêu dâm Shirouto Teien, cha m? cô ?ã vô cùng gi?n d?. M? Ozawa ?ã tát r?t m?nh khi cô c?m ??ng ti?n ??u tiên v? nhà khi?n cô ph?i b?t khóc. H? không ??ng tình v?i cách ki?m ti?n này. Th?m chí, m? Ozawa ?ã m?ng cô là gái ?i?m (m?i dâm là b?t h?p pháp ? Nh?t). Gia ?ình tuyên b? s? t? m?t cô n?u Ozawa không d?ng l?i và ch?n cho mình m?t con ???ng ki?m s?ng khác. Nh?ng Ozawa ?ã quá quen v?i cu?c s?ng xa x? và cách s?ng ki?m ti?n nhanh chóng, d? dãi ?y và không ch?u t? b?.

K?t qu? là, cha m? Ozawa kiên quy?t c?t ??t quan h? và t? ch?i nh?n nh?ng ??ng ti?n Ozawa g?i v?. H? ch?p nh?n t? con ?? b?o toàn danh d? gia ?ình và dòng h?, ?? m?i d?p l? còn ???c b??c chân vào ??n th? c?a dòng h?. M?i liên l?c v?i Ozawa ??u b? gia ?ình c?t ??t. H? nói v?i hàng xóm r?ng cô con gái bé b?ng ?ã ch?t trong m?t v? tai n?n giao thông. Ozawa không ???c phép v? th?m nhà. M?i cu?c ?i?n tho?i t? Tokyo ??u b? t? ch?i. Ozawa hi?n v?n s?ng cô ??n ? Tokyo và không có liên l?c v?i ng??i thân.

Gi?ng nh? Ozawa, hàng ngàn di?n viên phim ng??i l?n Nh?t ?ã b? m?c k?t trong ngành công nghi?p tình d?c và không th? có tr? l?i cu?c s?ng yên ?n, nh?t là khi h? b? ng??i thân ho?c b?n bè nh?n ra là ?ã t?ng ?óng phim ng??i l?n. Dù n?i ti?ng và ???c nhi?u ng??i bi?t t?i, song nh?ng ch??ng trình Tivi mà các di?n viên phim sex tham gia l?i ch? ???c phát vào ?êm khuya (dù v?i n?i dung thông th??ng), cho th?y xã h?i Nh?t b?n v?n có s? c?m k? v?i h?.

Atsuhiko Nakamura, nhà v?n chuyên tìm hi?u v? các di?n viên phim ng??i l?n Nh?t, cho bi?t: s? ph?n c?a các n? di?n viên AV khi h?t th?i s? r?t b?p bênh ch? không t?t ??p nh? nhi?u ng??i ngh?, cái giá h? ph?i tr? là không r?. "Nhi?u cô gái th?y mình không th? tr? l?i v?i công vi?c bình th??ng sau khi làm vi?c trong công nghi?p AV. H? ?ã quen v?i m?c thu nh?p béo b?, m?t s? trong nhi?u n?m, vì v?y ?? tr? l?i m?t công vi?c tiêu chu?n v?i m?t m?c l??ng nh? h?n nhi?u là không d? dàng. Kho?ng 2/3 các di?n viên phim ng??i l?n ?ã ngh? h?u, nay làm vi?c trong các quán bar ho?c th?m chí làm gái m?i dâm trong các nhà t?m xà phòng".

M?t khi ?ã h?t th?i hoàng kim (v?n ch? kéo dài vài n?m), các di?n viên phim ng??i l?n nh? Ozawa s? h? s? b? công ty ?ào th?i không th??ng ti?c. H? d?n b? gh? l?nh và quên lãng, ch? còn l?i cho h? s? h? th?n v?i ng??i thân, c?ng ??ng và n?i lo th?t nghi?p. Ngành công nghi?p tình d?c c?a Nh?t B?n là l?n hàng ??u trên th? gi?i, nh?ng rõ ràng là r?t nguy hi?m ?? tham gia vào. Tr??ng h?p c?a Ai Iijima, c?u ngôi sao AV th?p niên 1990 là ví d?. Sau khi gi? ngh? n?m 2007, cô ph?i bán c?n h? và lâm vào c?nh n? n?n, trong khi gia ?ình vì h? th?n nên không mu?n ti?p nh?n. Ijima ?ã ch?t trong cô ??n vì viêm ph?i vào n?m 2008 khi m?i ? tu?i 36, không m?t ai thân thích bên c?nh, t?i su?t 1 tu?n sau thi th? c?a cô m?i ???c phát hi?n. Gia ?ình Ijima vì x?u h? v?i d? lu?n ?ã không tìm hi?u chi ti?t v? cái ch?t c?a cô mà ?ã ?em an táng luôn.

V? phía mình, sau 1 th?i gian, Ozawa c?ng d?n c?m nh?n ???c s? kh?c nghi?t ?ó c?a công nghi?p phim sex Nh?t b?n, v?n ???c m?nh danh là "máy nghi?n thi?u n?". Dù ti?p t?c tham gia ?óng phim ng??i l?n, nh?ng Ozawa t?ng tr? l?i ph?ng v?n r?ng: n?u m?t ng??i b?n c?a cô t? ý mu?n tham gia ?óng phim ng??i l?n, cô s? khuyên ng??i ?ó ng?ng l?i .