L?u Thi Thi

Tên khác:

Ngày sinh:
10/3/1987

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

L?u Thi Thi là m?t di?n viên ng??i Trung Qu?c, t?t nghi?p H?c vi?n Múa B?c Kinh, chuyên ngành múa ba lê. Dù xu?t thân là m?t di?n viên múa nh?ng cô ?ã tham gia r?t nhi?u b? phim truy?n hình, ??c bi?t r?t có duyên v?i các b? phim c? trang.