Lâm Tâm Nh?

Tên khác:
Ruby Lin

Ngày sinh:
27/1/1976

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:
168 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Lâm Tâm Nh? (ti?ng Anh: Ruby Lin), sinh ngày 27 tháng 1 n?m 1976 t?i thành ph? ?ài B?c, ?ài Loan, là m?t n? di?n viên, ca s?, nhà s?n xu?t n?i ti?ng ? Trung Qu?c, ?ài Loan và nhi?u qu?c gia châu Á khác. Lâm Tâm Nh? t?ng tham gia di?n xu?t trong nhi?u phim nh?ng n?i b?t nh?t là vai di?n "H? T? Vi" trong b? phim truy?n hình ?n khách Hoàn Châu Cách Cách. Lâm Tâm Nh? còn n?i ti?ng qua các b? phim nh? M? nhân tâm k?, Khuynh th? hoàng phi...