Lâm Phong

Tên khác:
Lâm H?i V?n

Ngày sinh:
8/12/1979

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Lâm Phong (sinh ngày 8 tháng 12 n?m 1979), là di?n viên có h?p ??ng qu?n lý v?i ?ài Truy?n Hình TVB t? 1999 và là ca s? tr?c thu?c b? ph?n Music Plus c?a T?p ?oàn Gi?i Trí Hong Kong EEG t? n?m 2007. Tính ??n 2013, Lâm Phong ?ã ?óng h?n 30 b? phim truy?n hình, 7 phim ?i?n ?nh, phát hành 8 Album và t? ch?c 4 Concert cá nhân t?i Sân kh?u H?ng Quán c?a H?ng Kong và nhi?u world tour concert kh?p n?i trên th? gi?i nh? M?, Canada, Úc, Singapore, Malaysia, Ma Cao, Qu?ng Châu,...