Lâm Di?u Kh?

Tên khác:

Ngày sinh:
1/7/1999

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

âm Di?u Kh? sinh ngày 1 tháng 7 n?m 1999 và hi?n là h?c sinh ti?u h?c t?i qu?n ?ông Thành, B?c Kinh. N?m lên 6 tu?i Lâm Di?u Kh? ?ã xu?t hi?n trong m?t ?o?n phim qu?ng cáo cùng v?i n? di?n viên Tri?u Vy[3]. N?m 2007, Lâm Di?u Kh? c?ng xu?t hi?n trên truy?n hình cùng v?i nhà vô ??ch Olympic môn ch?y v??t rào L?u T??ng, ??ng th?i xu?t hi?n trong m?t ?o?n qu?ng cáo cho Olympic vào Festival mùa xuân n?m 2007.?ã t?ng h?c 2 n?m thanh nh?c và 4 n?m v? ??o, Lâm Di?u Kh? c?ng ??ng ??u trong danh sách x?p h?ng thành tích h?c t?pVào tháng 4 n?m 2008, khi ?ang h?c l?p 3, Lâm Di?u Kh? cùng v?i hàng nghìn em bé khác trên ??t n??c Trung Hoa b??c vào cu?c th? s?c ?? ch?n ra 56 g??ng m?t "nhí" tham gia vào l? th??ng c? trên Sân v?n ??ng T? chim[3]. Sau ?ó, ch? 15 phút tr??c khi l? th??ng c? Trung Hoa b?t ??u, Lâm Di?u Kh? cùng gia ?ình m?i bi?t mình ???c ch?n ?? th? hi?n bài hát Ca x??ng t? qu?c trong ??i l? khai m?c Th? v?n h?i B?c Kinh 2008 tr??c toàn b? quan khách trên sân v?n ??ng, cùng hàng t? khán gi? theo dõi l? khai m?c qua màn ?nh nh? trên toàn c?u.

Một số phim đã tham gia