Lee Seung Gi

Tên khác:
Seung-Gi Lee

Ngày sinh:
13/1/1987

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Hàn Qu?c

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Xu?t thân là m?t ca s?, Lee Seung Gi có khuôn m?t d? th??ng, cao ráo, s? h?u m?t gi?ng ca tr?m ?m, ?i theo dòng nh?c pop ballad tr? tình ???c g?i là hoàng t? ballad. N?m 2008, ???c gi?i th??ng dành cho ca s? Ballad xu?t s?c nh?t t?i Korea Art and Entertainment Awards l?n th? 15.

Lee Seung Gi là 1 trong 6 thành viên c?a ch??ng trình gi?i trí "2 ngày 1 ?êm (KBS)" ???c yêu thích nh?t hi?n nay (cùng v?i Kang Ho Dong, Lee Suen Gun, Eun Ji Won, Kim Jong Min).

Lee Seung Gi ??n v?i ?i?n ?nh n?m 2005 (MBC) qua b? phim sitcom Non stop 5. B?t ??u n?i ti?ng trong l?nh v?c phim ?nh v?i b? phim truy?n hình Nh?ng nàng công chúa n?i ti?ng (2006, KBS2), Ng??i th?a k? sáng giá (SBS,2009), B?n gái tôi là h? ly 9 ?uôi (SBS, 2010), The King 2 Heart (MBC, 2012), Gu Family Book(MBC,2013).

Không ch? là ca s?, di?n viên Lee Seung Gi còn th? s?c v?i vai trò MC trong ch??ng trình Strong Heart c?a ?ài SBS (d?n cùng Kang Ho Dong)