Lan Ph??ng

Tên khác:
Nguy?n Lan Ph??ng

Ngày sinh:
5/3/1983

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Lan Ph??ng là m?t ngh? s? k?ch nói, ngh? s? múa, di?n viên ?i?n ?nh, di?n viên truy?n hình và ng??i d?n ch??ng trình Vi?t Nam.Lan Ph??ng quê g?c Thanh Trì, sinh ra t?i Hà N?i. Lúc 10 tu?i, cô theo gia ?ình vào V?ng Tàu. ??n n?m 18 tu?i, Lan Ph??ng lên TP H? Chí Minh ?? ?i h?c, mang theo v?n li?ng g?n m??i n?m ?i múa ? Nhà Thi?u nhi V?ng Tàu. Cô t?t nghi?p Khoa kinh t? ??i ngo?i ??i h?c Ngo?i th??ng và Cao ??ng Sân kh?u - ?i?n ?nh Thành ph? H? Chí Minh, n?i mà sau khi hoàn t?t quá trình h?c t?p, cô ?ã t?ng tham gia tr? gi?ng b? môn múa. Hi?n nay, Lan Ph??ng ho?t ??ng ngh? thu?t trong khá nhi?u l?nh v?c khác nhau, t?i Vi?t Nam và n??c ngoài.

Một số phim đã tham gia