Lê Thi?n

Tên khác:
Tô ??ng Th? Thi?n

Ngày sinh:
19/8/1945

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

NS?T Lê Thi?n tên th?t là Tô ??ng Th? Thi?n, sinh ngày 19-8-1945 t?i xã B?ng S?n, huy?n Hoài Nh?n, t?nh Bình ??nh trong m?t gia ?ình nông dân. N?m 12 tu?i, bà thoát ly theo ?oàn v?n công tham gia kháng chi?n, ??n n?m 31 tu?i m?i tr? v?.

H?n 50 n?m ho?t ??ng ngh? thu?t, NS?T Lê Thi?n b?o ??n gi? bà không s? già hay cô ??n, ch? s? m?t ngày không ???c làm ngh? n?a. Sinh ra t?i sân kh?u, bà ??c gì c?ng ???c ch?t t?i sân kh?u.

Một số phim đã tham gia