Lý H?i

Tên khác:
Nguy?n V?n H?i

Ngày sinh:
28/9/1969

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Lý H?i, tên th?t Nguy?n V?n H?i, sinh ngày 28 tháng 9 n?m 1969 t?i thành ph? M? Tho, t?nh M? Tho (nay là t?nh Ti?n Giang) là m?t ca s? ng??i Vi?t Nam. B??c chân vào l?nh v?c ca hát t? n?m 1993, nh?ng tên tu?i c?a anh ch? th?t s? thành danh khi h?p tác v?i ng??i qu?n lý V?nh Thuyên cho ra ??i series album ca nh?c phim Tr?n ??i bên em vào n?m 2001. V?i thành công c?a lo?t album này, Lý H?i ?ã xây d?ng thành công th??ng hi?u cho riêng mình và tr? thành m?t trong nh?ng nam ca s? ?n khách nh?t th?i ?i?m b?y gi?, ??c bi?t là ??i v?i khán gi? mi?n Tây Nam B?.

V?i s? tr??ng trình bày nh?ng ca khúc thu?c th? lo?i nh?c tr?, nh?c Hoa l?i Vi?t v?i giai ?i?u và ca t? ??n gi?n , Lý H?i t?ng ???c m?nh danh là "Ngôi sao ca nh?c bình dân"
Lý H?i là con út trong m?t gia ?ình có 8 anh ch? em. Tham gia r?t nhi?u ho?t ??ng v?n ngh? c?a tr??ng khi còn h?c ph? thông, ??n n?m l?p 11, anh ??ng ký d? thi và trúng tuy?n vào l?p di?n viên k?ch do Tr??ng Ngh? thu?t Sân kh?u 2 t? ch?c t?i M? Tho . N?m 1987, anh chuy?n lên Thành ph? H? Chí Minh ?? theo h?c t?i tr??ng. Trong th?i gian h?c, Lý H?i có ?i?u ki?n làm quen v?i ca hát b?ng vi?c tham gia các ??i xung kích c?a tr??ng, và t?ng ???c ??o di?n Xuân Ph??c gi?i thi?u ?i hát t?i m?t s? t? ?i?m. Sau khi h?c xong, Lý H?i lâm vào c?nh th?t nghi?p do vào th?i ?i?m ?ó k?ch nói ?ang ? trong giai ?o?n xu?ng d?c vì thi?u v?ng khán gi?. N?m 1991, anh tr? thành di?n viên ?oàn K?ch Nói Tr?, nh?ng không lâu sau Lý H?i tr? v? quê ?? ?i h?c ngh? may r?i quay l?i thành ph? H? Chí Minh . Trong th?i gian này, Lý H?i h?c thanh nh?c v?i s? h??ng d?n c?a các giáo viên trong tr??ng Ngh? thu?t Sân kh?u 2. N?m 1993, anh chuy?n h?n sang l?nh v?c ca hát và quy?t tâm tr? thành m?t ca s? chuyên nghi?p. Th?i gian ??u, Lý H?i cùng 2 ng??i b?n là H?u Bình và H?u Th??ng l?p m?t nhóm nh?c nh?ng h?p tác ???c 2 n?m thì nhóm tan rã . Liên t?c ?i hát t?i m?t s? t?u ?i?m k? c? nh?ng tour di?n t?i th? ?ô Hà N?i. Anh chuy?n sang phong cách hát ??n có múa ph? h?a và b?t ??u ???c khán gi? bi?t ??n v?i các ca khúc Tr?n ??i bên em, Ng??i yêu h?i .

N?m 2000, Lý H?i g?p V?nh Thuyên (ng??i tr??c ?ó t?ng là qu?n lý cho ca s? Ph??ng Thanh) và ???c ng??i này giúp ??nh hình l?i phong cách âm nh?c, t? ch? ch? t?p trung vào nh?ng ca khúc sôi ??ng sang hát c? nh?c sôi ??ng l?n tr? tình. Sau ?ó, V?nh Thuyên chính th?c tr? thành ng??i qu?n lý cho Lý H?i . Th?i gian này v?i nh?ng ca khúc ?a ph?n là nh?c Hoa l?i Vi?t nh?: Phút bi?t ly, Khi ng??i ?àn ông khóc, Li?u thu?c trái tim,... Tên tu?i anh ?ã b?t ??u ???c khán gi? chú ý ??n nhi?u h?n .