Kim Tae Hee

Tên khác:
Kim Tae Hee

Ngày sinh:
29/3/1980

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Hàn Qu?c

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Kim Tae Hee, (Hangul: ???; Hanja: ???; sinh ngày 29 tháng 3 n?m 1980) là m?t n? di?n viên, ng??i m?u Hàn Qu?c. Kim Tae Hee ???c bi?t ??n nhi?u nh?t qua các b? phim truy?n hình n?i ti?ng nh? N?c thang lên thiên ???ng, My Princess, IrisKim Tae-hee sinh ra t?i Busan, Hàn Qu?c. Trong gia ?ình, cô còn có m?t ch? gái, Kim Hee Won và em trai là nam di?n viên Lee Wan. Sau ?ó gia ?ình cô chuy?n t?i Ulsan và t?i ?ây cô theo h?c Trung h?c n? Ulsan và có thành tích h?c t?p v?i s? ?i?m tuy?t ??i ?ã ??ng ??u l?p trong su?t 3 n?m.Kim Tae-hee ???c nhân viên c?a m?t công ty gi?i trí phát hi?n khi ?ang ?i ? ga tàu ?i?n ng?m Seoul và ???c m?i h?p tác. T? ?ó, cô b?t ??u làm ng??i m?u trong các qu?ng cáo th??ng m?i vào n?m 2000.N?m 2001, khi ?oàn làm phim Last Present c?n tìm ki?m n? di?n viên ?óng vai c?a Lee Young Ae th?i trung h?c thì Kim Tae Hee tình c? th? vai và ???c ch?n. ??o di?n phim cho bi?t, ông th?y ? Kim Tae-hee m?t v? thu?n khi?t nh? khí tr?i, gi?ng v?i bi?t danh "ng??i ??p oxi" c?a ?àn ch? Lee Young Ae. Và th? là, cô sinh viên 21 tu?i ?ang thi?u kinh nghi?m ???c th? s?c trong m?t b? phim ?i?n ?nh ?n khách h?p tác cùng nh?ng tên tu?i l?n nh? Lee Young Ae và Lee Jung Jae.Kim Tae Hee th?c s? ???c chú ý qua vai ph?n di?n Han Yuri, cô em cùng cha khác m? ??c ác c?a Choi Ji Woo trong b? phim truy?n hình n?i ti?ng N?c thang lên thiên ???ng n?m 2003 c?a ?ài SBS.

Một số phim đã tham gia