Kim So Eun

Tên khác:
Kim So-Eun

Ngày sinh:
6/9/1989

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Hàn Qu?c

Chiều cao:
160 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Kim So-eun theo h?c t?i ??i h?c ChungAng chuyên ngành sân kh?u ?i?n ?nh cùng v?i Choi Woo Hyuk, Go Ara và Kim Bum.

Kim So-eun l?n ??u b??c vào ngh? di?n viên là vào n?m 2004 v?i vai ph? trong phim ?i?n ?nh Two Guys khi cô m?i là h?c sinh c?p 2. K? t? ?ó cô góp m?t trong nhi?u phim ?i?n ?nh nh? Fly, Daddy, Fly và The Show Must Go On nhung ???c bi?t ??n nhi?u h?n c? qua các phim truy?n hình.

Vai di?n ?áng chú ý nh?t c?a Kim So-eun là Chu Ga-eul, ng??i yêu c?a nhân v?t So Yi-jung vai c?a Kim Bum trong phim truy?n hình ?n khách Boys Over Flowers n?m 2009. N?m 2009 cô tham gai vai chính trong He Who Can't Marry.

Ngoài ra cô còn tham gia ?óng vai chính trong các clip ca nh?c c?a SHINee and 8eight, và là ng??i m?u qu?ng cáo cho s?n ph?m Clean and Clear và Pocari Sweat. N?m 2009, cô ???c ch?n làm ??i s? cho 5th Korea International Youth Film Festival.