Johnny Trí Nguy?n

Tên khác:
Nguy?n Chánh Minh Trí

Ngày sinh:
16/2/1974

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Johnny Trí Nguy?n là m?t di?n viên ng??i M? g?c Vi?t. Anh là cháu g?i Ngh? s? ?u tú Nguy?n Chánh Tín b?ng chú và là em ru?t ??o di?n h?i ngo?i Charlie Nguy?n