Jang Nara

Tên khác:
Jang Na-ra

Ngày sinh:
18/3/1981

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Hàn Qu?c

Chiều cao:
163 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Lúc nh?, Jang Nara dành ph?n l?n th?i gian vào vi?c h?c t?i quê nhà Seoul. Cha là ông Ju Ho-seong, di?n viên k?ch nói thu?c ?oàn k?ch qu?c gia, còn m? xu?t thân t? h?c vi?n Ngh? Thu?t l?p ?ào t?o di?n xu?t th? 11. Anh trai Jang Sung Won c?ng là di?n viên ho?t ??ng trong các ch??ng trình gi?i trí c?a ?ài MBC. Cha cô c?ng là ng??i tr?c ti?p qu?n lý và ng??i t? ch?c trong m?i ho?t ??ng ngh? thu?t c?a con gái.

Trong m?t l?n tham gia ?óng v? k?ch Nh?ng ng??i kh?n kh? cùng v?i cha c?a mình t?i tr??ng ti?u h?c ?ã khi?n cô nuôi ??c m? tr? thành di?n viên. Jang Nara b?t ??u tham gia làm ng??i m?u qu?ng cáo th??ng m?i t? khi còn h?c trung h?c. Cô t?ng theo h?c tr??ng Trung h?c n? Yale (?? ?? ????) và là b?n cùng l?p c?u hoa h?u Hàn Qu?c 2005 Kim Joo-hee.

Jang Nara theo h?c Khoa K?ch ngh? và Ngh? thu?t, ??i h?c Chung Ang v?i chuyên ngành Di?n xu?t t? tháng 3 n?m 2000 và t?t nghi?p ngày 19 tháng 2 n?m 2010, ???c trao t?ng gi?i th??ng ??c bi?t vì nh?ng ?óng góp c?a cô ??i v?i ??i h?c Chung Ang. Phát bi?u t?i l? t?t nghi?p, cô chia s?: "Tôi c?m th?y r?t h?i h?p b?i ph?i m?t 10 n?m tôi m?i nh?n ???c b?ng ??i h?c. N?u t? ch?m ?i?m, tôi s? cho mình ?i?m F"