Hu?nh Thánh Y

Tên khác:
Huang Shengyi

Ngày sinh:
11/2/1983

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Hu?nh Thánh Y sinh ra và l?n lên ? Th??ng H?i. Cha cô du h?c ? Hoa K? và s?ng ? ?ó vào ??u nh?ng n?m 1990, m? cô là biên t?p viên trong m?t t? báo ? Th??ng H?i. Hu?nh Thánh Y t?t nghi?p H?c vi?n ?i?n ?nh B?c Kinh n?m 2001.

N?m 2004, Hu?nh Thánh Y ký h?p ??ng v?i Châu Tinh Trì và tham gia vai n? chính A Ph??ng trong b? phim hài hành ??ng Tuy?t ??nh Kungfu c?a Châu Tinh Trì. Tháng 8 n?m 2005, Hu?nh Thánh Y ch?m d?t h?p ??ng v?i công ty c?a Châu Tinh Trì sau khi ??ng ?nh nóng lên m?t t?p chí mà không có s? ??ng ý c?a Châu Tinh Trì. C? hai bên Hu?nh Thánh Y và Châu Tinh Trì ?ã ki?n cáo l?n nhau trong các tòa án ? H?ng Kông và Th??ng H?i cho ??n n?m 2007.

T? n?m 2006, Hu?nh tham gia T?p ?oàn C? L?c Trung Qu?c trong m?t s? b? phim truy?n hình nh? Thiên tiên ph?i (2007), Nh?t nguy?t l?ng không (2007) và Qu?ng Ph? thái c?c truy?n k? (2010). Cô gia nh?p T?p ?oàn Gi?i trí Anh Hoàng n?m 2008. N?m 2009, Hu?nh Thánh Y tr? thành giám ??c ?i?u hành c?a T?p ?oàn Truy?n thông Gi?i trí C? L?c v?i m?c l??ng sáu con s? m?i n?m[4].