Hoài Linh

Tên khác:
Võ Nguy?n Hoài Linh

Ngày sinh:
18/12/1969

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Hoài Linh (sinh n?m 1969 t?i Cam Ranh, Khánh Hòa, quê quán ??i L?c, Qu?ng Nam) là m?t di?n viên hài k?ch ng??i Vi?t Nam n?i ti?ng hi?n nay. Hoài Linh là danh hài ??t ???c nhi?u gi?i th??ng nh? Cù Nèo Vàng, Mai Vàng và di?n cho sân kh?u N? C??i M?i và các sân kh?u ? h?i ngo?i.Tr??c ?ây Hoài Linh ???c nhi?u khán gi? bi?t ??n nh? có h?p tác v?i danh hài h?i ngo?i Vân S?n, nh?ng sau này anh l?i tr? thành b?n di?n lâu n?m và ?n ý v?i danh hài Chí Tài sau khi t? giã Trung tâm Vân S?n r?i h?p tác v?i Trung tâm Thúy Nga.