H? Ca

Tên khác:
Hu Ge

Ngày sinh:
20/9/1982

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

H? Ca là m?t di?n viên, ca s? ng??i Trung Qu?c, c?ng nh? nhi?u di?n viên khác, H? Ca tham gia ?óng phim t? khi còn là sinh viên ??i h?c. Vai di?n Lý Tiêu Dao trong b? phim Tiên ki?m k? hi?p d?a trên game online cùng tên, ?óng cùng L?u Di?c Phi, An D? Hiên, Bành Vu Y?n,... ?ã ??a H? Ca n?i ti?ng kh?p Trung Qu?c.

H? Ca là con m?t trong gia ?ình, sinh ra và l?n lên t?i Th??ng H?i. Anh h?c di?n xu?t t?i H?c vi?n Hý k?ch Th??ng H?i và t?t nghi?p n?m 2005. ? H?c vi?n, anh có hai ng??i b?n thân là Viên Ho?ng và Hàn Tuy?t, c? hai sau này ??u tr? thành các di?n viên n?i ti?ng.

N?m 2004, H? Ca tr? nên n?i ti?ng v?i vai Lý Tiêu Dao trong b? phim truy?n hình Tiên ki?m k? hi?p ???c chuy?n th? t? t? trò ch?i hành ??ng nh?p vai cùng tên. Anh c?ng th? hi?n hai ca khúc trong phim (Tiêu Dao thán, M?a tháng sáu) và b?t ??u s? nghi?p ca hát c?a mình.

Sau Tiên ki?m k? hi?p, H? Ca tham gia r?t nhi?u phim truy?n hình, ??c bi?t là th? lo?i võ hi?p c? trang. N?m 2008, anh th? hi?n vai Quách T?nh trong b? phim truy?n hình Anh hùng x? ?iêu ???c chuy?n th? t? tác ph?m võ hi?p cùng tên c?a nhà v?n Kim Dung.

H? Ca còn th? hi?n r?t nhi?u ca khúc trong phim truy?n hình mà anh tham gia. Ngày 31 tháng 10 n?m 2006, H? Ca phát hành album Trân Tr?ng (hay Nói v?i anh ?y, tôi yêu nàng) v?i ba ca khúc. Ngày 15 tháng 5 n?m 2008, H? Ca ti?p t?c phát hành album ??y ?? ??u tiên, Xu?t Phát v?i m??i ca khúc. Tháng 8 cùng n?m, anh tham gia b? phim truy?n hình Tiên ki?m k? hi?p 3, ???c phát sóng trên kênh Tri?t Giang TV vào tháng 6 n?m 2009.

N?m 2010, H? Ca ?óng vai chính D?ch Ti?u Xuyên trong b? phim truy?n hình Th?n tho?i, ???c s?n xu?t d?a trên b? phim ?i?n ?nh cùng tên c?a Thành Long. Phim ??t ???c t? su?t ng??i xem r?t cao và giúp cho anh ??t ???c nhi?u gi?i th??ng l?n.

N?m 2011, H? Ca tham gia hai b? phim truy?n hình hi?n ??i là Modern Tân nhân lo?i và Cao th? nh? lâm. Hai phim ???c phát sóng trên các kênh ?ông Ph??ng TV và Thâm Quy?n TV trong n?m 2011.

N?m 2012, H? Ca tham gia s?n xu?t và ?óng vai chính V? V?n Thác trong b? phim truy?n hình Hiên Viên ki?m - Thiên chi ngân, ???c chuy?n th? t? game cùng tên do công ty s?n xu?t ??i V? ? ?ài Loan phát hành. Ti?p ?ó, anh tham gia ?óng 4 trong 10 ph?n c?a phim ng?n ??i m?i 3 + 7 và tham gia biên k?ch m?t ph?n phim có tên là Ánh sáng n?i thành th?. Phim ???c phát sóng trên kênh ?ông Ph??ng TV vào cu?i n?m 2012.

Ngoài nh?ng ho?t ??ng truy?n hình, trong nh?ng n?m 2010 ??n 2012, H? Ca còn ?óng hai phim ?i?n ?nh là Cách m?ng Tân H?i v?i vai chi?n s? cách m?ng n?i ti?ng Lâm Giác Dân và phim Diva - Sau ánh hào quang v?i vai m?t nhân viên Mát-xa mù tên là H? Minh.

N?m 2013, ho?t ??ng ch? y?u c?a H? Ca là tham gia sân kh?u k?ch. Anh ?ã tham gia di?n hai v? k?ch Nh? m?ng chi m?ng (vai B?nh nhân s? 5) và Mãi mãi Du?n Tuy?t Di?m (vai T? Tráng ??). Cùng n?m, H? Ca tham gia ?óng b? phim truy?n hình 49 ngày, ???c chuy?n th? t? cu?n ti?u thuy?t n?i ti?ng Kim L?ng th?p tam thoa c?a n? nhà v?n Nghiêm Ca Linh.

H? Ca làm vi?c t?i công ty ?i?n ?nh Th??ng H?i ???ng Nhân.