Gu Hye seon

Tên khác:
Hye-Sun Koo

Ngày sinh:
9/1/1984

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Hàn Qu?c

Chiều cao:
163 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Gu Hye-seon sinh ra t?i Incheon, Hàn Qu?c. Cô b?t ??u ??n v?i làng gi?i trí b?ng công vi?c ca hát. ??u tiên cô ??n SM Entertainment nh?ng th?y không phù h?p v?i mình. Và ?ã tìm t?i YG Entertainment nh?ng không qua bài ki?m tra do ch?ng s? sân kh?u. Ch? t?ch YG là Yang Huyn Suk ?ã khuyên cô ??n v?i di?n xu?t.

T? ?ó cô b?t ??u tham gia di?n xu?t khi góp m?t trong lo?t phim truy?n hình "Nonstop 5" và "Drama city". Nh?ng b??c ngo?t l?n nh?t trong s? nghi?p di?n xu?t c?a cô ?ó là khi ???c ?óng vai chính trong b? phim "Pure 19".Nh? b? phim cô ?ã ?o?t gi?i "N? di?n m?i xu?t s?c" trong L? trao gi?i KBS Drama Award 2006.

Vào n?m 2007 cô ?ã tham b? phim c? trang King and I cùng nam ca s? Eric Mun.Cô vào vai hoàng h?u Yoon 1 vai di?n khó, 1 ng??i ph? n? ??c ác ??y nham hi?m. V?i vai di?n ?ó Gu Hye-seon ?ã b? m?i ng??i ph?n ??i. Nh?ng Goo Hye Sun ?ã b? ngoài tai nh?ng l?i ác ý ?ó t?p trung vào di?n xu?t và 1 l?n n?a cô ?ã thành công khi ?ã rinh v? t??ng vàng th? 2 trong SBS Drama Award 2007 cho ?? c? "Ngôi sao m?i".

N?m 2008 Gu Hye-seon 1 l?n n?a vào vai di?n c? trang trong "Strongest ChilWoo". Tuy b? phim không thành công nh? mong ??i nh?ng m?i ng??i ?ã công nh?n di?n xu?t c?a cô.

N?m 2009 Gu Hye-seon nh?n vai di?n Geum Jan Di trong b? phim th?n t??ng Boys Over Flowers. Khi ch?a công khai t?o hình ch? nhìn ?nh c?a cô công chúng ?ã chú ý ??n cô. Nh?ng khi b? phim ???c phát sóng c? dân m?ng ?ã ch? trích m?nh m? cô vì cô không h?p v?i hình t??ng n? chính. Nh?ng cô ?ã b? ngoài tai và t?p trung vào di?n xu?t. Không nh?ng th? trong lúc quay phim ?ã b? 1 ch?n th??ng khá m?nh ?ó là cô b? tai n?n giao thông và b? rách mi?ng ph?i ??a vào c?p c?u dù b? v?y cô v?n n? n? c??i ? trên môi.C??ng ?? c?a Geum Jan Di ngày càng nhi?u ??n n?i 1 ngày cô ch? ???c ng? 1 ti?ng. Sau khi m?i tình tay ba c?a JD, JH, JP ngày càng h?p d?n nh?n v?t GJD c?a Gu Hye-seon ngày càng ???c yêu m?n.

Sau khi k?t thúc BOF, Gu Hye-seon ?ã cho ra m?t cu?n ti?u thuy?t Tango. Cu?n tiêu thuy?t mà cô ?ã t? tay vi?t sau chu?i ngày ngh? khi quay xong BOF. Cu?n ti?u thuy?t bán ch?y nhi?u ng??i cho r?ng Gu Hye-seon ?ã nh? BOF ?? thêm danh ti?ng.[4][5] Nh?ng sau ?ó cô cho ra m?t tri?n lãm tranh do cô t? v? và sau ?ó r?t nhi?u ng??i khâm ph?c tài n?ng c?a cô.

Nh?ng m? ??c l?n nh?t c?a cô là tr? thành 1 ??o di?n.Vào n?m 2008 cô ?ã cho ra m?t 2 b? phim ng?n là "The Madona và The Cheerful Caretaker".Ti?p theo chu?i thành công n?m 2009 cô ?ã cho ra m?t 1 bu?i concert piano phát hành album "Bearth" là nh?ng bài c? ??nh cho b? phim dài ??u tay "Magic".

B? phim ??u tay dài "Magic" ?ã ???c GHS cho kh?i quay vào 15.01.2010 v?i n? di?n viên chính là Suh Huyn Jin là b?n thân c?a cô và nam di?n viên chính ???c công b? vào ngày 13.01.2010 là Kim Jung Wook.MAGIC là m?t câu chuy?n âm nh?c v? tình yêu và tình b?n c?a nh?ng nh?c s? tr?. B? phim ?ang vào giai ?o?n hâu kì và s? ???c trình chi?u vào cu?i n?m 2010. Chúng ta cùng chúc cho b? phim c?a cô g?t hai ???c nhi?u thành công và g?p l?i trong nh?ng d? án ?i?n ?nh ti?p theo

Một số phim đã tham gia