Gosho Aoyama

Tên khác:
Aoyama Yoshimasa

Ngày sinh:
21/6/1963

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Nh?t B?n

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Aoyama G?sh? (Kanji:?? ??; phiên âm: Thanh S?n C??ng X??ng), tên khai sinh là Aoyama Yoshimasa (Kanji nh? bút danh), sinh ngày 21 tháng 6 n?m 1963 t?i Daiei, t?nh Tottori, Nh?t B?n. Ông là m?t nhà sáng tác truy?n tranh, n?i ti?ng v?i b? truy?n tranh Thám t? l?ng danh Conan (??????).Aoyama G?sh? t? lúc còn tr? ?ã là m?t ng??i v? r?t gi?i. Khi còn h?c ? tr??ng c?p 2, Aoyama ?ã t?ng ?o?t gi?i nh?t m?t cu?c thi v? tranh v?i b?c v? mang tên "Cu?c chi?n Yukiai", và b?c tranh này ?ã ???c tr?ng bày t?i c?a hàng Daimaru ? Tottori. Ông t?t nghi?p tr??ng c?p ba Ikuei. Sau ?ó, ông theo h?c ngành M? thu?t t?i tr??ng ??i h?c Nh?t B?n (????) - Tr??ng ??i h?c l?n nh?t Nh?t B?n. T?i ?ây, mùa ?ông n?m 1986, ông tham gia cu?c thi vi?t truy?n tranh cho sinh viên n?m th? nh?t và giành chi?n th?ng, ?ó chính là m?t b??c ngo?t trong cu?c ??i Aoyama, và c?ng là bàn ??p ?? ông h??ng t?i s? nghi?p sáng tác truy?n tranh sau này

Một số phim đã tham gia