Gi? Nãi L??ng

Tên khác:
Jia Nai Liang

Ngày sinh:
12/4/1984

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Nam di?n viên Trung Qu?c Gi? Nãi L??ng t?t nghi?p H?c vi?n ?i?n ?nh B?c Kinh. Trong th?i gian còn ng?i trên gh? nhà tr??ng, Gi? Nãi L??ng ?ã may m?n có c? h?i xu?t hi?n trong “??i ???ng ca phi”. N?m 2005, v?i vai di?n trong b? phim truy?n hình “Siêu c?p n? thanh”, tên tu?i Gi? Nãi L??ng b?t ??u ???c khán gi? bi?t ??n.