D??ng M?ch

Tên khác:

Ngày sinh:
12/9/1986

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

D??ng M?ch sinh ra và l?n lên t?i B?c Kinh, Trung Qu?c và là con m?t trong gia ?ình. Cô b?t ??u tham gia ?óng phim t? n?m lên 4 v?i vai cô con gái nh? trong phim Võ Tr?ng Nguyên Tô Kh?t Nhi, k? t? ?ó, D??ng M?ch ?ã ???c bi?t ??n qua nhi?u b? phim truy?n hình v?i s? l??ng khá ??u tay, trung bình m?i n?m m?t t?i hai b? phim. Tuy nhiên, tr??c khi ??n v?i s? nghi?p di?n xu?t chuyên nghi?p, D??ng M?ch ???c bi?t ??n v?i vai trò ng??i m?u teen.??n n?m 2004, s? nghi?p c?a cô th?c s? r? h??ng sang l?nh v?c ?i?n ?nh v?i vai di?n Quách T??ng thông minh, nhí nh?y trong Th?n ?iêu ??i hi?p c?a ??o di?n Vu M?n. M?t n?m sau, khán gi? ???c ch?ng ki?n lòng d?ng c?m hi sinh vì ngh? thu?t c?a cô di?n viên tr? tu?i khi s?n sàng nh? ?i 4 chi?c r?ng ?? có th? nh?p vai th?t t?t trong b? phim kinh d? Men (The Door) v?i m?t khuôn m?t nh? nh?n h?n.N?m 2009, cô l?i m?t l?n n?a ?? l?i nhi?u ?n t??ng cho khán gi? v?i vai di?n Tuy?t Ki?n ?óng c?p v?i chàng hoàng t? c? trang H? Ca trong m?t b? phim chuy?n th? t? game Tiên ki?m k? hi?p 3, m?t cô gái ngang b??ng, lanh l?i v?i nhi?u cung b?c c?m xúc khác nhau t? vui ??n bu?n khi?n b? phim không ch? là b? phim "võ hi?p" gi?i trí ??n thu?n mà còn mang nhi?u ý ngh?a sâu s?c.N?m 2011 b? phim "Cung T?a Tâm Ng?c" là m?c son chói l?i nh?t trong s? nghi?p phim ?nh c?a D??ng M?ch. B? phim khi ra m?t ?ã gây s?t và ??a tên tu?i D??ng M?ch lên m?t t?m cao m?i.