Cát Ph??ng

Tên khác:

Ngày sinh:
1970

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Cát Ph??ng ???c sinh ra và l?n lên ? Sa ?éc, ??ng Tháp. N?m 1980, Cát Ph??ng theo cha lên thành ph? H? Chí Minh buôn bán, m?t th?i gian sau ?ó cô thi vào tr??ng ??i h?c Sân kh?u - ?i?n ?nh và bén nghi?p v?i ngh? di?n. Cát Ph??ng là di?n viên hài ???c bi?t v?i nh?ng vai di?n ?áng nh? trên sân kh?u k?ch và phim truy?n hình. N?m 2001, cô ??t Gi?i Mai Vàng 2001 (n? di?n viên sân kh?u ???c yêu thích nh?t v?i vai Th? N? trong v? Chí Phèo) và Gi?i Mai Vàng 2010 (v?i vai N??ng trong v? Cánh ??ng b?t t?n).

N?m 2004, Cát Ph??ng có k?t hôn v?i di?n viên Thái Hòa và có sinh m?t ??a con trai. N?m 2006, v? ch?ng Cát Ph??ng ly hôn, Cát Ph??ng ph?i m?t mình nuôi con, cu?c ly hôn c?a v? ch?ng cô làm cho nhi?u khán gi? hâm m? h?i ti?c

Một số phim đã tham gia