C?nh ?i?m

Tên khác:

Ngày sinh:
21/7/1989

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:
167 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Cô hi?n t?i v?n là ng??i m?u s? 1 cho các bu?i tri?n lãm xe h?i t?i Trung Qu?c, ?ã t?ng xu?t hi?n trên MTV Trung Qu?c v?i 3 single r?t hay là “Anh là ai?”, “Tình c? g?p Andersen”, “??ng yêu nhé”. Không ch? v?y, cô còn tham gia di?n xu?t trong khá nhi?u phim, ?ã t?ng ?óng cùng Tri?u Vy trong phim “S? thi m?t ng??i ?àn bà”. L?n ??u ??m nh?n m?t vai di?n khá quan tr?ng trong m?t phim truy?n hình dài t?p, l?i làm vi?c v?i nh?ng minh tinh n?i ti?ng nh? Tri?u Vi, L?u Di?p, cô gái tr? này ?ã ?? l?i ?n t??ng sâu s?c trong lòng khán gi?.Tr??c khi ?óng "S? thi m?t ng??i con gái" C?nh ?i?m ?ã làm ca s? ???c hai n?m, cho ra ??i m?t s? bài hát nh? "Không hi?u tình yêu", "Anh là ai", "V?n yêu anh"...và tham gia di?n xu?t trong m?t b? phim ?i?n ?nh.