Chu Nhân

Tên khác:

Ngày sinh:
25/10/1971

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
H?ng Kông

Chiều cao:
157 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Chu Nhân th??ng g?i là Chu Ân là m?t n? ca s? và di?n viên ng??i H?ng Kông. Kh?i ??u s? nghi?p trong vai trò ng??i d?n ch??ng trình c?a hãng TVB, Chu Ân b?t ??u ???c bi?t t?i qua m?t s? vai di?n trong các b? phim c?a Chu Tinh Trì nh? H?c tr??ng Uy Long 2 và Tân Tây du kí. Chu Nhân là n? di?n viên ???c hãng TVB giao vai Hoàng Dung trong chuy?n th? truy?n hình n?m 1994 c?a Anh hùng x? ?iêu, ti?u thuy?t võ hi?p n?i ti?ng c?a nhà v?n Kim Dung.