Châu ?ông V?

Tên khác:
Dongyu Zhou

Ngày sinh:
27/12/1992

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Trung Qu?c

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Châu ?ông V?, h?c sinh trung h?c ? Th?ch Gia Trang t?nh Hà B?c, ???c bi?t ??n v?i vai n? chính T?nh Thu trong phim ?i?n ?nh Chuy?n tình cây táo gai c?a ??o di?n Tr??ng Ngh? M?u. Phim s? công chi?u vào ngày 16/9/2010. Vì b?n ?óng phim, ?ông V? ?ã không d? k? thi th??ng niên n?m 2010.

Cô gái tr? này ?ã ???c Tr??ng Ngh? M?u phát hi?n khi cô tham gia m?t cu?c thi v? ??o. Nhân v?t T?nh Thu ?òi h?i di?n viên ph?i có v? ??p thu?n khi?t và ngo?i hình c?a cô ?ã ?áp ?ng ???c yêu c?u ?ó. Châu ?ông V? ???c m?nh danh là "M?u n? lang" m?i. G?n ?ây, cô ?ã tr? thành 1 trong Tân T? ti?u hoa ?án (th? h? 9x) cùng v?i D??ng T?, Lâm Di?u Kh? và T? Ki?u.