Choi Jin Hyuk

Tên khác:
Kim Tae-ho

Ngày sinh:
9/2/1986

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Hàn Qu?c

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Choi Jin-hyuk tên th?t là Kim Tae-ho, anh là m?t di?n viên Hàn Qu?c. Anh ???c bi?t ??n các vai di?n trong nhi?u b? phim truy?n hình nh? Gu Family Book, The Heirs và Emergency Couple.

Kim Tae-ho b?t ??u s? nghi?p di?n viên sau khi anh giành gi?i th??ng l?n t?i KBS ch??ng trình th?c t? Survival Star Audition vào n?m 2006. Vào n?m 2010 anh b?t ??u l?y tên ngh? danh là Choi Jin-hyuk tr??c khi phát sóng b? phim gia ?ình It's Okay, Daddy's Girl, trong ?ó anh gi? vai trò di?n viên chính. Anh b?t ??u ?óng phim tình c?m hài h??c I Need Romance (2011), và Ms Panda and Mr Hedgehog (2012).

S? n?i ti?ng c?a anh t?ng trong n?m 2013 sau khi xu?t hi?n trên b? phim Gu Family Book. Choi ?ã góp m?t trong hai d? án l?n: The Heirs c?a tác gi? Kim Eun-sook, và b? phim hành ??ng God's Trick. B?n di?n c?a anh trong God's Trick là Jung Woo-sung ch? ??o anh trong b? phim ng?n Beginning of a Dream.

N?m 2014, anh ?óng b? phim truy?n hình ng?n ??u tiên, trên truy?n hình cáp b? phim hài lãng m?n/phim y h?c Emergency Couple.