Chloë Grace Moretz

Tên khác:

Ngày sinh:
10/2/1997

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
M?

Chiều cao:
165 cm

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Moretz sinh t?i Atlanta, Georgia. M? c?a cô, Teri (née Duke), là m?t y tá th?c t?p, và cha cô, McCoy Lee Moretz, là m?t bác s? ph?u thu?t. Moretz có 4 anh em trai: Brandon, Trevor, Colin and Ethan. Cô ?ã mô t? gia ?ình mình nh? m?t gia ?ình "r?t sùng ??o". M?t trong nh?ng ng??i anh c?a cô, Trevor Duke Moretz, là ng??i ?ã t?p luy?n kh? n?ng di?n xu?t cho cô và c?ng là ng??i ??ng hành v?i cô trong nh?ng chuy?n ?i và nh?ng bu?i h?p báo mà cha m? cô không th? ??n d?.

Moretz chuy?n t? Georgia ??n New York vào n?m 2001, cùng m? và anh trai, Trevor, b?i vì anh ?ã ???c nh?n vào professional performing arts school; (m?t tr??ng chuyên ?ào t?o các ngành ngh? thu?t bi?u di?n), vi?c này ?ã ?em l?i ni?m yêu thích c?a cô v?i vi?c di?n xu?t. S? nghi?p c?a cô ? Hollywood b?t ??u khi cô và nh?ng thành viên còn l?i trong gia ?ình chuy?n ??n Los Angeles vào n?m 2003.

Vai di?n ??u tiên c?a cô ? Hollywood là vai Violet trong 2 t?p c?a b? phim truy?n hình The Guardian, và vai di?n ?i?n ?nh ??u tiên c?a cô là vai Molly trong phim Heart of the Beholder.

Cô v?n còn vô danh cho ??n vai di?n th? hai c?a mình trên màn ?nh r?ng vào n?m 2005 v?i b? phim làm l?i The Amityville Horror, b? phim ?ã giúp cô ???c ?? c? Gi?i th??ng Ngh? s? tr? xu?t s?c. Sau Amityville, S? nghi?p c?a Moretz ti?p t?c kh?i s?c, cô nh?n ???c m?t s? vai di?n khách m?i trên truy?n hình, và ???c nh?n m?t vai nh? trong Big Momma's House 2. M?t trong nh?ng vai di?n ?áng chú ý c?a cô trong th?i ?i?m này là vai Kiki George trong phim Dirty Sexy Money, và Sherri Maltby trong phim Nh?ng bà n?i tr? ki?u M?. Moretz c?ng l?ng ti?ng cho nhân v?t Darby trong b? phim ho?t hình My Friends Tigger & Pooh phiên b?n Anh M?.

Sau bu?i công chi?u ra m?t phim The Amityville Horror, cô ?ã tr? thành khách m?i th??ng xuyên trong các bu?i ra m?t phim. Cô ??c bi?t yêu thích th?i trang và ?n m?c theo phong cách ??c tr?ng c?a riêng mình.

Vào n?m 2010, Moretz vào vai Hit-Girl trong b? phim có ch? ?? siêu anh hùng mang tên Kick-ass, c?a ??o di?n Matthew Vaughn d?a theo cu?n truy?n tranh cùng tên c?a h?a s? Mark Millar và John Romita, Jr., cô ?ã nh?n ???c r?t nhi?u l?i khen ng?i tích c?c. Moretz ?ã t?p luy?n trong khóa hu?n luy?n c?a Jackie Chan trong 3 tháng tr??c khi Kick-ass kh?i quay và ?ã t? mình tham gia h?u h?t các c?nh hành ??ng nguy hi?m. c?ng trong n?m ?ó, cô vào vai Abby, m?t ma cà r?ng 12 tu?i, trong b? phim kinh d? Let Me In ???c làm l?i t? b? phim Th?y ?i?n Let the Right One In, công chi?u vào ngày 01 tháng 10 n?m 2010. Vai di?n ti?p theo c?a cô là Ann Sliger trong b? phim t?i ác kinh d? Texas Killing Fields.

M?t trong nh?ng vai di?n trong t??ng lai c?a Moretz là vai Isabelle trong b? phim ?i?n ?nh Hugo c?a ??o di?n Martin Scorsese ???c chuy?n th? t? cu?n ti?u thuy?t The Invention of Hugo Cabret, và Hick, chuy?n th? t? cu?n ti?u thuy?t c?a Andrea Portes.

Moretz ?ã ???c nh?n vai chính trong d? án phim Emily the Strange. D? án ?ã ???c ?? c?p 2 n?m tr??c b?i ch? t?ch Mike Richardson c?a Dark Horse Entertainment, ông ?ã thông báo k? ho?ch ??a nhân v?t Emily lên màn ?nh r?ng. D? án kh?i ??u b?ng m?t hình ?nh bi?u t??ng vào n?m 1991 ?? thúc ??y phong cách th?i trang truy?n tranh c?a Emily, lo?t truy?n tranh ???c tái xu?t b?n t? n?m 2001 b?i Dark Horse Comics.

Một số phim đã tham gia