Chí Tài

Tên khác:
Nguy?n Chí Tài

Ngày sinh:
15/8/1958

Nghề nghiệp:
Diễn viên

Quốc gia:
Vi?t Nam

Chiều cao:

Cân nặng:
Chưa có thông tin

Nhóm máu:
Chưa có thông tin

Ngôn ngữ:
Chưa có thông tin

Sở trường:
Chưa có thông tin

Sở thích:
Chưa có thông tin

Tiểu sử

Chí Tài (sinh 15 tháng 8 n?m 1958) tên th?t là Nguy?n Chí Tài, là m?t ngh? s? Vi?t Nam n?i ti?ng nh?t v?i vai trò di?n viên hài. Ho?t ??ng ch? y?u t?i h?i ngo?i, là b?n di?n ?n ý v?i ngh? s? Hoài Linh. Anh c?ng ???c bi?t ??n nh? m?t nh?c công ghi-ta.